לכבוד: ד"ר אילנה זיילר מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי משרד החינוך

חורף 2006

לכבוד:

ד"ר אילנה זיילר

מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי

משרד החינוך

תל אביב

הנידון: הפרת הוראות משרד החינוך המפורטות בחוזר מנכ"ל – יוני 2001

לאחרונה הגיעו תלונות הורים ל – omep  - האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך, בעניין הטיפול בילדים גילאי שלוש ומעלה שטרם נגמלו מחיתולים והזכאים על-פי חוק ללמוד במערכת החינוך הקדם יסודי במשרד החינוך.

הפניות מתייחסות לשני מישורים:

א.      קבלת ילדים שאינם גמולים לגני ילדים, אך אי הסכמה להחליף להם חיתולים בעת הצורך, פעמים בגיבוי ועד העובדים. זאת, מבלי להתריע מראש בפני ההורים על הסירוב הנ"ל. לדוגמא, מכתבו של יו"ר ועד עובדי עיריית תל-אביב – יפו (רצ"ב)

ב.      אי הסכמה לקבל ילדים לא גמולים לגני הילדים. לעתים אי ההסכמה אינה נאמרת במפורש, אך מועברת "מפה לאוזן".

כתוצאה מכך, ההורים מנסים לגמול את ילדם או ילדתם, אף במחיר של פגיעה בתהליך הגמילה ו/או בנזק התפתחותי ופיזי לילד (הרגשת כישלון, אי עמידה בציפיות, עצירות, וכו').

במקרים אחרים, כאשר ילדים שאינם גמולים נקלטו בגן הילדים, ההורים מוצאים עצמם במאבקים מול צוות הגן בו שוהה הילד ומול הרשות המקומית, והילד מופלה ומושפל.

ברצוננו להדגיש כי המצב המתואר עומד בניגוד להוראות המפורשות שבחוזר המנהל הכללי, המתייחס לתאריך תחולה של הראשון ליוני 2001 (תש"ס), בפרק "אורחות חיים במוסדות החינוך" לקראת החלת חוק חינוך חובה חינם על גילאי שלוש – ארבע, מפורטות ה"המלצות לטיפול בילדים בלתי גמולים מחיתולים" – "ילדים מצטאים".

  1. ההמלצות מופנות לצוות  בגן הילדים, לרשות המקומית, ולהורים. עיקרן, תמיכה חינוכית ורגשית בילד העובר תהליך גמילה, תוך הדגשת החובה להחליף חיתולים ובגדים בגן, "יש להדגיש בהגדרת התפקיד של הסייעת שמחובתה לטפל בילדים מצטאים" (סעיף ד 3.1)
  2. אגודת omep, שמטרתה להגן על זכויות הילד בגיל הרך, רואה בחומרה רבה קיפוח ושלילת זכויות של ילדים מצטאים. ידוע לכל כי תפקיד המחנכים בגיל הרך הוא להיענות לצרכים ההתפתחותיים של כל ילד, על אחת כמה וכמה כשמדובר בילדים עם צרכים מיוחדים.
  3. יש להביא למודעות המערכת כולה, לגננות ולסייעות בגני ילדים בפרט, כי זכותם של כל הילדים שווה וכי אין לדחות או להפלות ילדים על רקע התפתחותי או אחר.
  4. אנו מבקשים שחוזר המנהל הכללי מיוני 2001, הדן בנושא, יפורסם שוב כתזכורת. בנוסף, תפורסם הוראה חד משמעית מטעם העיריות והרשויות המקומיות, המחייבת את כל הצוות בגנים העירוניים הקולטים ילדים בגילאי שלוש – ארבע, לקבל ולטפל כראוי בילדים שטרם נגמלו, כמו גם בכל הילדים השוהים בגני הילדים.

נודה להתייחסותך לעניין זה, ונשמח לשמוע  על הנעשה בתחום.

בכבוד רב -

נעמי לנגוס – יו"ר אגודת omep – ישראל

רחל מן    -   מזכירת האגודה

רצ"ב: מכתבו של יו"ר ארגון העובדים בעריית תל אביב – יפו, מתאריך 29.10.2001.

העתקים:

הגברת רונית תירוש  – מנכ"ל משרד החינוך

הגברת יעל גבריאלי – מנהלת המחלקה ליידוע חינוכי ופדגוגי – האגף לחינוך קדם יסודי, משרד החינוך.

מר יעקב אגמון – סמנכ"ל השלטון המקומי.

הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.